Spirit of Speyside Whisky Festival, Speyside Hotel

T +44 (0) 1309 673146 stay@knockomie.co.uk